Sari la conținut
Prima pagină » Statut » Pagina 7

Statut

Capitolul VII. DISPOZIŢII COMUNE

Art. 38 – (1) Asociaţia Nevăzătorilor din România şi structurile sale teritoriale îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia română în vigoare şi cu prezentul statut.
(2) Organele de conducere ale asociaţiei, la toate nivelurile, sunt statutar constituite dacă sunt prezenţi 2/3 din numărul membrilor cu drept de vot.
(3) În cazul în care nu se realizează cvorumul prevăzut la alin. (2), preşedintele asociaţiei sau, după caz, preşedintele filialei convoacă o nouă şedinţă, în termen de maximum şapte zile. Membrii prezenţi vor constitui cvorumul necesar desfăşurării şedinţei, care va aproba hotărârile cu votul a jumătate plus unu din numărul voturilor exprimate.
(4) În situaţii deosebite, organele de conducere pot adopta hotărârile cu majoritate calificată.
Art. 39 – (1) În funcţia de preşedinte al Asociaţiei, de prim-vicepreşedinte, precum şi în funcţia de preşedinte al filialei pot fi alese persoane cu dizabilităţi vizuale care au o vechime minimă de cinci ani consecutivi în Asociaţie. Vârsta maximă până la care o persoană poate candida este de 65 de ani, împliniţi în anul alegerilor.
(2) Pentru funcţia de preşedinte al Asociaţiei Nevăzătorilor din România, precum şi pentru cea de prim-vicepreşedinte poate candida orice membru al organizaţiei care îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (1), indiferent de filiala din care face parte.
(3) Pentru funcţia de preşedinte al filialei poate candida orice membru al acesteia care îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (1).
(4) Preşedintele filialei este ales, cu majoritatea voturilor reprezentanţilor prezenţi, pentru maximum două mandate complete începând cu data adoptării prezentului statut.
(5) În cazul renunţării la funcţie prin demisie, mandatul se consideră complet.
(6) În situaţia în care o filială îşi schimbă forma de organizare, transformându-se din judeţeană în interjudeţeană sau invers, mandatele anterioare de preşedinte nu se iau în calcul.
(7) Durata mandatului organelor de conducere ale Asociaţiei şi ale filialelor este de cinci ani.
(8) Aspectele organizatorice privind desfăşurarea alegerilor la nivelul asociaţiei şi la nivelul structurilor sale teritoriale, se stabilesc prin Regulamentul Electoral al Asociaţiei Nevăzătorilor din România.
Art. 40 – (1) În cazul în care preşedintele Asociaţiei nu-şi poate exercita mandatul sau în caz de vacantare a postului, atribuţiile vor fi preluate interimar de către prim-vicepreşedintele Asociaţiei.
(2) În cel mult şase luni de la preluarea interimară a atribuţiilor preşedintelui de către prim-vicepreşedinte, Consiliul Director convoacă Adunarea Generală Extraordinară pentru alegerea unui nou preşedinte.
(3) În cazul în care prim-vicepreşedintele Asociaţiei nu-şi poate exercita mandatul sau în caz de vacantare a postului, atribuţiile vor fi preluate interimar de către un vicepreşedinte, desemnat prin hotărârea Consiliului Director.
(4) În cel mult şase luni de la preluarea interimară a atribuţiilor prim-vicepreşedintelui de către un vicepreşedinte, Consiliul Director convoacă Adunarea Generală Extraordinară pentru alegerea unui nou prim-vicepreşedinte.
(5) Filiala la care apare situaţia de la alin. (1) va fi condusă interimar de către prim-vicepreşedinte sau, în cazul în care nu există această funcţie în cadrul Consiliului Director, de către unul dintre vicepreşedinţi, ales de către Consiliul Director pentru cel mult şase luni, timp în care este convocată Adunarea Generală a filialei în sesiune extraordinară pentru alegerea unui nou preşedinte.
Art. 41 – (1) Filialele au obligaţia să achite anual o cotizaţie către Asociaţia Nevăzătorilor din România. Sumele încasate din partea filialelor cu titlu de cotizaţie anuală constituie Fondul de solidaritate al Asociaţiei.
(2) Valoarea cotizaţiei anuale se stabileşte de către Adunarea Generală a Asociaţiei.
(3) În cazul în care o filială nu îşi achită cotizaţia anuală timp de 2 (doi) ani consecutivi, Consiliul Director al Asociaţiei poate decide aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 31 alin. (5).
Art. 42 – În cazul în care un membru al organelor de conducere lipseşte nemotivat de două ori consecutiv de la şedinţele structurii din care face parte, este exclus din funcţia deţinută şi înlocuit în conformitate cu prevederile statutare.

Pagini: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sari la conținut