Sari la conținut
Prima pagină » Blog » Regulamentul electoral al ANR pentru anul 2021 – actualizat martie 2021

Regulamentul electoral al ANR pentru anul 2021 – actualizat martie 2021

Regulamentul Electoral al Asociaţiei Nevăzătorilor din România pentru anul 2021

 1. Alegeri la nivel de filială

Înainte de a demara procesul electoral (alegerile la nivelul grupelor), filialele Asociaţiei Nevăzătorilor din România (ANR)  trebuie să adopte noul lor Statut, în concordanţă cu cel aprobat la nivel naţional de Adunarea  Generală a ANR în şedinţa din 17 octombrie 2019 şi validat de Judecătoria sector 2, Bucureşti, prin încheierea de şedinţă din data de 20 noiembrie 2019, rămasă definitivă prin Hotărârea nr. 1394/15.07.2020, emisă de Tribunalul Bucureşti.

Conform Statutului ANR, art. 33, grupa de nevăzători este structura locală a Asociaţiei care se poate organiza cu un număr de minimum 10 membri. Grupa se poate organiza după următoarele criterii:

a) criteriul geografic:

– o localitate;

– localităţi învecinate;

– cartiere;

– sectoare ale municipiului Bucureşti;

b) criterii profesionale: pe întreprinderi, instituţii, unităţi de învăţământ etc;

c) alte criterii stabilite de către Consiliul Director al filialei;

d) alte domenii de activitate.

Organizarea unei grupe este obligatorie într-o întreprindere, instituţie, unitate de învăţământ etc. în care sunt angajaţi cel puţin 10 membri ai asociaţiei.

Toţi membrii filialei trebuie să se regăsească în mod obligatoriu într-o grupă.

Dat fiind numărul mare de membri ai unei filiale, Adunarea Generală a acesteia va fi formată din reprezentanţi aleşi şi mandataţi la nivelul grupelor.

Adunarea Generală a Reprezentanţilor de la nivelul fiecărei filiale trebuie să fie formată dintr-un număr impar de reprezentanţi, nu mai puţin de 15, dintre care cel puţin doi membri din mediul rural. Fiecare filială va stabili numărul reprezentanţilor, în funcţie de numărul de membri cotizanţi. Lista cu numele reprezentanţilor aleşi în Adunarea Generală a filialei şi a grupelor din care fac parte va fi afişată la sediul filialei după încheierea alegerilor la nivelul grupelor.

Conform art.17 din Statutul asociaţiei, în Adunarea Generală a Reprezentanţilor ANR trebuie să fie ales un profesor din partea şcolilor pentru deficienţi de vedere. În consecinţă, în Adunările Generale ale filialelor pe teritoriul cărora funcţionează şcoli pentru deficienţi de vedere trebuie să figureze ca reprezentanţi profesori nevăzători. În şcolile în care există cel puţin 10 membri ai asociaţiei, cadre didactice cu handicap vizual grav, accentuat sau mediu, se formează o grupă. În şcolile în care numărul acestora este mai mic, profesorii vor fi încadraţi în grupe alături de profesori pensionari, sau în grupe mai ample din cadrul filialei, din care să poată fi aleşi în Adunarea Generală a filialei doi reprezentanţi, între care un cadru didactic. În cazul filialei Bucureşti, pe teritoriul căreia funcţionează două şcoli pentru deficienţi de vedere, profesorii din cadrul acestora care sunt membri ai organizaţiei vor forma o singură grupă, alegându-şi în Adunarea Generală a filialei câte un reprezentant de la fiecare unitate de învăţământ.

Adunarea Generală a filialei alege, din rândurile reprezentanţilor prezenţi la sesiunea Adunării Generale, în funcţie de situaţia numerică şi de repartizarea geografică a membrilor, preşedintele filialei, vicepreşedinţii şi ceilalţi membri ai Consiliului Director. Preşedintele filialei poate fi ales, conform Statutului ANR în vigoare, pentru maximum două mandate complete, începând cu procesul electoral din anul 2021, cu majoritate simplă de voturi. Durata mandatului preşedintelui este de cinci ani.

La  Adunările Generale electorale ale filialelor va participa cel puţin un reprezentant al Consiliului Director naţional, în calitate de coordonator.

Înregistrarea  audio sau video a şedinţei Adunării Generale electorale se poate face doar cu acordul prealabil al majorităţii reprezentanţilor. Conform Statutului ANR, la funcţia de preşedinte poate candida orice membru al filialei. Dreptul de a fi ales este îngrădit numai de situaţiile de incompatibilitate prevăzute în statut şi precizate în prezentul regulament.

Adunarea Generală a filialei este compusă din:

a) reprezentanţi aleşi de Adunările Generale ale grupelor existente în raza de activitate a filialei;

b) reprezentanţi de drept: preşedintele şi ceilalţi membri ai Consiliului Director în exerciţiu, preşedinta comisiei de femei şi preşedintele comisiei de tineret.

Comisia Electorală la nivel de filială

La începerea Adunării Generale electorale, trebuie aprobate prin vot Secretariatul adunării şi Comisia Electorală.

Secretariatul adunării se compune din două persoane, incluzând, în măsura posibilului, un angajat al filialei. Secretariatul redactează procesul-verbal al Adunării Generale electorale.

Comisia trebuie să aibă un număr impar de membri, între 3 şi 5, stabilit de Adunarea Generală a filialei.

Din Comisia Electorală pot face parte:

– un reprezentant din cadrul autorităţilor locale sau din instituţiile care se ocupă de persoanele cu dizabilităţi.

– unul sau doi însoţitori, fără probleme de vedere, din partea reprezentanţilor la Adunarea Generală, aleşi de către aceştia.

– un secretar al comisiei, care să nu fie salariat al filialei organizatoare.

Delegatul Consiliului Director Naţional coordonează  întreaga acţiune şi nu face parte din Comisia Electorală.

Comisia Electorală are următoarele atribuţii:

 1. verifică dosarele depuse pentru funcţia de preşedinte;
 2. validează dosarele depuse din punctul de vedere al conformităţii actelor cu Statutul Filialei şi cu Regulamentul Electoral;
 3. verifică buletinele de vot, ştampilele, cabina şi urna folosită în procesul de votare;
 4. ia măsurile organizatorice necesare pentru ca toţi reprezentanţii să-şi poată exercita dreptul de vot în cele mai bune condiţii;
 5. numără voturile exprimate şi comunică Adunării Generale rezultatul scrutinului după fiecare etapă a procesului de votare;
 6. asigură corectitudinea procesului de votare, validează candidaţii aleşi în fiecare funcţie după numărarea voturilor şi comunică Adunării Generale numele câştigătorului scrutinului pentru fiecare funcţie;

În cazul în care există neclarităţi cu privire la procesul de votare, reprezentanţii se pot adresa delegatului/delegaţilor Consiliului Director, pentru clarificări.

Alegerea organelor de conducere ale filialei

Alegerea componenţilor structurilor de conducere se face astfel:

a) Preşedintele filialei este ales prin vot secret;

b) Prim-vicepreşedintele/vicepreşedinţii Filialei, ceilalţi membri ai Consiliului Director şi ai Comisiei de Cenzori – prin vot deschis sau nominal, conform hotărârii Adunării Generale.

Pentru funcţia de preşedinte al filialei poate candida orice membru care face parte din Adunarea Generală a Reprezentanţilor filialei şi care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) nu se află într-o situaţie de incompatibilitate prevăzută de lege;

b) a fost membru cotizant al asociaţiei în ultimii cinci ani;

c) are vârsta de maximum 65 de ani (împliniţi în anul alegerilor);

d) nu suferă de boli psihice;

e) face dovada, atât prin calităţile intelectuale şi morale, cât şi prin activitatea anterioară în cadrul şi/sau în beneficiul asociaţiei, că poate reprezenta interesele membrilor în relaţiile cu autorităţile şi organizaţiile române şi străine, în justiţie şi în general cu terţii.

Dosarul de candidatură trebuie depus la sediul filialei până cel târziu cu 7 zile calendaristice înainte de desfăşurarea Adunării Generale electorale.

Secretarul filialei are obligaţia de a confirma conţinutul corect al dosarului candidatului, întocmind un proces-verbal de primire în două exemplare.

Dosarul de candidatură trebuie să conţină următoarele documente:

 1. Curriculum Vitae, în care să se precizeze:

– activitatea semnificativă depusă în cadrul Filialei;

– evoluţia şcolară şi profesională;

 1. un program care să cuprindă obiectivele candidatului pe durata mandatului;
 2. o adeverinţă medicală, eliberată de un medic psihiatru sau un psiholog, care să ateste că nu suferă de boli sau afecţiuni psihice şi că este apt pentru îndeplinirea funcţiei de conducere;
 3. certificat de cazier judiciar.
 4. hotărârea Adunării Generale a grupei din care să rezulte faptul că a fost mandatat să reprezinte grupa în Adunarea Generală a filialei, document eliberat de către secretariatul filialei în copie (certificată „conform cu originalul”). În cazul membrilor de drept ai Adunării Generale (adică preşedintele în funcţie sau membrii Consiliului Director în exerciţiu, după cum este prevăzut în statutul filialei) acest document va fi înlocuit de o recomandare din partea Adunării Generale a unei grupe (oricare ar fi ea).

Pe buletinele de vot, candidaţii vor fi înscrişi în ordine alfabetică. Buletinul de vot va cuprinde un număr de file egal cu numărul candidaţilor şi va avea formatul B5 (un sfert dintr-o foaie A4). Filele vor fi aşezate una peste alta şi în partea din stângă sus vor fi prinse cu o capsă care indică nevăzătorului poziţia normală a buletinului de vot.

Pe latura din dreapta a filelor buletinului de vot se vor afla orificii rotunde, după cum urmează: unul pe prima pagină pentru primul candidat, două pe a doua pagină pentru al doilea candidat şi aşa mai departe.

Buletinele de vot vor fi aduse de către reprezentantul Consiliului Director naţional şi vor purta ştampila aferentă. Filiala va pune la dispoziţie ştampila de vot.

Procesul de votare se va desfăşura astfel:

– reprezentanţii vor fi chemaţi la vot de unul dintre membrii Comisiei Electorale în ordinea în care figurează pe lista de prezenţă la Adunarea Generală (în mod obişnuit în ordine alfabetică);

– reprezentantul va primi buletinul de vot şi şampila cu menţiunea VOTAT;

– reprezentanţii complet nevăzători pot opta să intre în cabina de vot singuri sau însoţiţi. După identificarea  candidatului preferat, vor aplica ştampila pe fila corespunzătoare.

 – la ieşirea din cabina de vot,  alegătorul va introduce buletinul de vot în urnă şi va preda ştampila reprezentantului Comisiei Electorale.

Neaplicarea ştampilei pe nici una dintre filele buletinului de vot sau aplicarea mai multor ştampile pe buletin conduce la anularea votului.

Comisia Electorală va număra voturile şi va prezenta Adunării Generale rezultatul votării pentru fiecare funcţie vizată. Va fi declarat câştigător candidatul care va obţine cel mai mare număr de voturi valabil exprimate, conform art. 34 alin. (4) din Statutul organizaţiei. În cazul în care nici unul dintre candidaţi nu întruneşte numărul necesar de voturi pentru a putea fi declarat câştigător, primii doi clasaţi, în ordinea numărului de voturi obţinute, vor participa la un al doilea tur de scrutin. Va fi declarat câştigător candidatul care obţine cel mai mare număr de voturi, cu condiţia ca acest număr să fie cel puţin jumătate plus unu din numărul electorilor prezenţi.

Alegerea altor funcţii:

Candidaţii la funcţiile de prim-vicepreşedinte sau, după caz, la cele de vicepreşedinte, vor prezenta verbal în faţa Adunării Generale un Curriculum Vitae şi un proiect de activitate.

Pot ocupa funcţia de prim-vicepreşedinte sau, după caz, pe cea de vicepreşedinte candidaţii care obţin, după un tur de scrutin sau mai multe tururi, votul a jumătate plus unu din numărul reprezentanţilor prezenţi.

Depunerea candidaturilor pentru celelalte funcţii alese (membri ai Consiliului Director al Filialei) se face în timpul desfăşurării lucrărilor Adunării Generale.

Fiecare candidat se va prezenta Adunării Generale, fără a fi necesară depunerea unor documente scrise.

Pentru alegerea celorlalţi membri ai Consiliului Director sau a membrilor Comisiei de Cenzori ai Filialei, se va utiliza, de regulă, votul deschis sau, după caz, votul nominal. În situaţia în care Adunarea Generală stabileşte că pentru unele funcţii se va utiliza votul nominal, se va proceda astfel:

 • unul dintre membrii Comisiei Electorale va citi lista delegaţilor, fiecare delegat pronunţând numele candidatului sau candidaţilor preferaţi;
 • Comisia Electorală va proceda la numărarea voturilor exprimate prin vot nominal, consemnând optiunile. Posturile vor fi ocupate de către candidaţii care obţin cel mai mare număr de voturi, dar nu mai puţin de jumătate plus unu din numărul alegătorilor prezenţi.

Alegerea Comisiei de Cenzori a filialei

Comisia de cenzori se alege, în conformitate cu statutul filialei, de către Adunarea Generală a filialei şi este compusă din trei membri: un expert contabil şi doi membri ai filialei aleşi de către Adunarea Generală a filialei, la propunerea Consiliului Director. Membrii Adunării Generale a filialei, ai Consiliului Director ai filialei şi salariaţii filialei nu pot face parte din Comisia de Cenzori.

 2. Alegeri la nivelul Asociaţiei Nevăzătorilor din România

La începerea Adunării Generale electorale, trebuie aprobate prin vot Secretariatul adunării şi Comisia Electorală.

Secretariatul Adunării Generale a Reprezentanţilor, alcătuit din maximum trei persoane, salariaţi ai asociaţiei, redactează procesul-verbal al Adunării Generale electorale.

Comisia Electorală este formată dintr-un un număr impar de persoane, între 3 şi 5, din care pot face parte:

– un reprezentant din cadrul autorităţilor sau din instituţiile care se ocupă de persoanele cu dizabilităţi;

– unul sau doi însoţitori, fără probleme de vedere, din partea reprezentanţilor la Adunarea Generală, aleşi de către aceştia;

– un secretar al comisiei, care să nu fie salariat al Consiliului Director naţional.

Comisia electorală aleasă la nivelul Adunării Generale a Asociaţiei Nevăzătorilor din România are aceleaşi atribuţiuni şi pune în aplicare aceleaşi proceduri ca şi comisia de la nivelul filialelor.

Adunarea Generală a Reprezentanţilor

Art. 17 din Statutul ANR reglementează componenţa Adunării Generale a Reprezentanţilor Asociaţiei Nevăzătorilor din România, astfel:

Adunarea Generală a Asociaţiei Nevăzătorilor din România este organul suprem de conducere al Asociaţiei şi este compusă din:

– preşedinţii filialelor teritoriale ale asociaţiei;

– câte un reprezentant ales de către Adunările Generale ale filialelor;

– membrii Consiliului Director al Asociaţiei în exerciţiu;

– un reprezentant al şcolilor pentru deficienţi de vedere, desemnat de către Comisia naţională de educaţie;

– preşedinta Comisiei naţionale de femei;

– preşedintele Comisiei naţionale de tineret.

Dat fiind numărul foarte mare de membri de pe întreg teritoriul ţării, aceştia sunt reprezentaţi la şedinţele Adunării Generale a Asociaţiei de către preşedinţii filialelor din care fac parte şi de către un reprezentant ales de Adunarea Generală a filialei în acest sens.

 Alegerea organelor de conducere ale Asociaţiei Nevăzătorilor din România

Alegerea Preşedintelui ANR

Condiţiile de depunere a candidaturii şi celelalte acte din dosarul candidatului sunt identice cu cele necesare în cadrul procesului similar de la nivelul filialei. În această situaţie, documentul prevăzut la punctul 5 va fi hotărârea Adunării Generale a filialei prin care candidatul a fost ales ca reprezentant în Adunarea Generală naţională.  În cazul membrilor de drept ai Adunării Generale naţionale (adică preşedintele în funcţie sau membrii Consiliului Director în exerciţiu) acest document va fi înlocuit de o  recomandare din partea Adunării Generale a unei filiale (oricare ar fi ea).

Procesul electoral pentru funcţia de Preşedinte se desfăşoară conform Statutului ANR, art. 25 alin. (2).

Preşedintele ales îşi începe mandatul cu data de 1 a lunii următoare alegerii sale.

Alegerea Prim-vicepreşedintelui ANR

Condiţiile de depunere a candidaturii şi celelalte acte din dosarul candidatului sunt identice cu cele necesare în cadrul procesului similar de la alegerea Preşedintelui filialei.

Procesul electoral pentru funcţia de Prim-vicepreşedinte se desfăşoară conform Statutului ANR, art. 27 alin. (2).

Alegerea Consiliului Director al ANR

Potrivit art. 22 alin. 2, Consiliul Director naţional este ales de Adunarea Generală a Reprezentanţilor, pentru un mandat de cinci ani, şi este constituit dintr-un număr de şapte membri şi anume:

– preşedintele Asociaţiei;

– prim-vicepreşedintele Asociaţiei;

– cinci vicepreşedinţi, responsabili cu cinci domenii de activitate.

Conform art. 28 alin. (1) din Statutul organizaţiei, vicepreşedinţii asociaţiei sunt aleşi de Adunarea Generală a Reprezentanţilor, din rândurile acesteia.

Adunarea Generală electorală a Reprezentanţilor decide care sunt cele cinci domenii de responsabilitate, obligatoriu majore, ale vicepreşedinţilor.

Alegerea Comisiei de Cenzori a ANR

Comisia de cenzori se alege, conform art. 29 din Statut, de către Adunarea Generală a Reprezentanţilor şi este compusă din trei membri: un expert contabil şi doi membri ai asociaţiei aleşi de către Adunarea Generală, la propunerea Consiliului Director. Membrii Adunării Generale, ai Consiliului Director naţional şi salariaţii asociaţiei nu pot face parte din Comisia de Cenzori.

Din punct de vedere tehnic şi organizatoric, în cazul votului secret, la Adunarea Generală electorală a reprezentanţilor ANR se aplică aceleaşi proceduri ca la Adunarea generală electorală a filialelor.

Preşedinte,

Tudorel Tupiluşi

Sari la conținut