Sari la conținut
Prima pagină » Blog » ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 123 din 31 iulie 2020 pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 123 din 31 iulie 2020 pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 123 din 31 iulie 2020
pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 688 din 31 iulie 2020

Data intrării în vigoare: 

31 Iulie 2020
Istoric consolidări

Având în vedere necesitatea încadrării în limita de deficit bugetar, instituită prin reglementări europene (Sistemul european de conturi – deficit ESA),
ţinând cont de cheltuielile suplimentare de aproximativ 6,6 miliarde lei rezultate din aplicarea prevederilor Legii nr. 14/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru modificarea art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările ulterioare,
în vederea asigurării acestui drept constituţional ca formă de ocrotire a statului acordată tuturor copiilor, fără discriminare, precum şi pentru a asigura sustenabilitatea plăţii sumelor în cuantumul majorat al alocaţiei de stat pentru copii conform Legii nr. 14/2020, cu modificările ulterioare,
luând în considerare faptul că s-a respins de către Curtea Constituţională prin Decizia nr. 593/2020, cu unanimitate de voturi, obiecţia de neconstituţionalitate referitoare la Legea privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2020 pentru prorogarea intrării în vigoare a art. I pct. 1 din Legea nr. 14/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru modificarea art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
întrucât Legea nr. 14/2020, cu modificările ulterioare, prin care majorarea cuantumului alocaţiei de stat pentru copii, respectiv dublarea cuantumului acesteia acordat în anul 2019, şi în condiţiile Deciziei Curţii Constituţionale nr. 593/2020, va produce efecte juridice începând cu data de 1 august 2020,
având în vedere faptul că de la bugetul de stat au fost susţinute o serie de cheltuieli neprevăzute pentru combaterea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, fapt pentru care resursele financiare sunt insuficiente,
ţinând cont de faptul că din bugetul anului 2020 trebuie să fie acoperite atât cheltuielile pentru susţinerea măsurilor de redresare economică şi de protecţie socială pentru combaterea efectelor răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, cât şi cheltuielile generate de majorarea unor drepturi sociale, inclusiv a alocaţiei de stat pentru copii,
în acest context, majorarea alocaţiei de stat pentru copii din luna august 2020, cu un impact bugetar de aproximativ 2,3 miliarde lei care nu poate fi susţinut, şi având în vedere Decizia Curţii Constituţionale nr. 593/2020, în absenţa unor prevederi care să asigure o majorare sustenabilă a cuantumului alocaţiei de stat pentru copii, vor fi afectaţi negativ indicatorii bugetari.
Aceste aspecte vizează un interes public şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată şi impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă.
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
ARTICOL UNIC
Articolul 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 14 noiembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ART. 3
(1) Alocaţia de stat pentru copii se stabileşte în cuantum de:
a) 600 lei pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani sau de până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap;
b) 300 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani şi 18 ani, precum şi pentru tinerii prevăzuţi la art. 1 alin. (3);
c) 600 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani şi 18 ani, în cazul copilului cu handicap.
(2) Cuantumul prevăzut la alin. (1) se aplică începând cu drepturile aferente lunii iulie 2022.
(3) Începând cu drepturile băneşti aferente lunii august 2020, cuantumul alocaţiei de stat se majorează cu 20 de puncte procentuale, aplicate sumei rezultate din diferenţa dintre cuantumul prevăzut la alin. (1) şi cuantumul acordat anterior, în luna iulie 2020.
(4) În perioada 1 ianuarie 2021-1 iulie 2022, majorarea prevăzută la alin. (3) se aplică de două ori pe an, respectiv începând cu drepturile aferente lunii ianuarie şi drepturile aferente lunii iulie a fiecărui an.
(5) Începând cu drepturile aferente lunii ianuarie 2023, cuantumul alocaţiei de stat pentru copii se indexează anual, din oficiu, cu rata medie anuală a inflaţiei.
(6) În condiţiile în care bugetul de stat poate susţine un cuantum mai mare al alocaţiei de stat pentru copii, prin hotărâre a Guvernului se poate stabili un nivel mai ridicat decât cel prevăzut la alin. (5).
(7) Titular al dreptului la alocaţia de stat pentru copii este copilul.
(8) Alocaţia de stat pentru copii prevăzută la alin. (1) lit. a) se cumulează cu indemnizaţia lunară, stimulentul lunar sau stimulentul de inserţie, prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
(9) Dacă din calculul cuantumului alocaţiei de stat pentru copii prevăzut la alin. (3)-(5) rezultă fracţiuni în bani, cuantumul se rotunjeşte la leu în favoarea beneficiarului.”

PRIM-MINISTRU
LUDOVIC ORBAN
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
Raluca Turcan
Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
Victoria Violeta Alexandru
Ministrul finanţelor publice,
Vasile-Florin Cîţu
Bucureşti, 31 iulie 2020.
Nr. 123.

Sari la conținut