Sari la conținut
Prima pagină » Blog » Acordare măşti de protecţie persoane încadrate în grad de handicap

Acordare măşti de protecţie persoane încadrate în grad de handicap

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 78 din 21 mai 2020
privind acordarea de către Ministerul Sănătăţii, prin direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, autorităţilor publice locale a necesarului de măşti de protecţie pentru familiile şi persoanele defavorizate de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii, din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 434 din 22 mai 2020

Data intrării în vigoare: 

22 Mai 2020

Istoric consolidări

Având în vedere că pericolul infecţiei cu coronavirusul SARS-CoV-2 nu dispare odată cu încetarea stării de urgenţă şi pe cale de consecinţă sunt necesare măsuri de protecţie sanitară pentru populaţie,
în considerarea faptului că pentru combaterea răspândirii infecţiilor cu COVID-19 se impun a fi întreprinse, pe termen scurt, măsuri menite a constitui structuri flexibile capabile să surprindă îndeaproape şi cu promptitudine nevoile reale de sănătate ale populaţiei din comunităţi,
deoarece contextul epidemiologic impune luarea unor măsuri, la scară naţională, pentru îndeplinirea obligaţiei statului de garantare a dreptului constituţional al cetăţenilor la ocrotirea sănătăţii, prin certificarea calităţii serviciilor de sănătate,
având în vedere că neluarea unor măsuri urgente, cu caracter excepţional, pentru limitarea infectării cu COVID-19 în rândul populaţiei defavorizate ar avea un impact deosebit de gra  v, în principal asupra dreptului la viaţă şi, în subsidiar, asupra dreptului la sănătate al persoanelor,
în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
în temeiul   art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
ART. 1
Prin prezenta ordonanţă de urgenţă se aprobă punerea la dispoziţia autorităţilor publice locale a necesarului de măşti de protecţie pentru familiile şi persoanele defavorizate de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale, definite ca fiind:
a) persoanele din familiile beneficiare ale ajutorului social acordat în baza   Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
b) persoanele din familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza   Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
c) pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi sunt de până la 704 lei inclusiv, reprezentând nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari prevăzute de   Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările ulterioare;
d) persoanele încadrate în grad de handicap care realizează venituri exclusiv din prestaţiile sociale prevăzute de   art. 42 şi 58 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 2
(1) Prin derogare de la prevederile   art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii pe anul 2020 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, la cap. 66.01 „Sănătate“ titlul 20 „Bunuri şi servicii“, cu suma de 230.000 mii lei pentru achiziţia de măşti de protecţie prevăzute la art. 1.
(2) Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Sănătăţii pe anul 2020.
ART. 3
(1) Achiziţia bunurilor prevăzute la art. 1 se realizează de către Ministerul Sănătăţii pentru Rezerva Ministerului Sănătăţii prin procedura de negociere fără publicare prealabilă în condiţiile prevăzute la   art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu respectarea prevederilor art. 104 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Bunurile achiziţionate potrivit alin. (1) vor fi scoase din Rezerva Ministerului Sănătăţii prin ordin al ministrului sănătăţii şi vor fi distribuite beneficiarilor prevăzuţi la art. 1.
ART. 4
(1) Se acordă un număr de 50 de măşti de protecţie, pentru fiecare persoană prevăzută la art. 1, aferente unei perioade de 2 luni.
(2) Autorităţile publice locale au obligaţia să întocmească liste nominale cu persoanele prevăzute la art. 1 şi să le transmită direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, în termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în vederea stabilirii necesarului de repartizat. Pentru întocmirea listelor cuprinzând persoanele prevăzute la art. 1 lit. c) şi d), Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, prin Casa Naţională de Pensii Publice, respectiv prin Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi structurile subordonate acestora, pune la dispoziţia autorităţilor publice locale datele şi informaţiile necesare.
(3) Distribuirea măştilor de protecţie se face de către Ministerul Sănătăţii prin direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, potrivit necesarului comunicat de acestea întocmit în baza listelor prevăzute la alin. (2).
(4) Autorităţile publice locale au obligaţia să ridice de la direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti măştile repartizate, pe bază de proces-verbal de predare-primire.
(5) Măştile de protecţie vor fi distribuite beneficiarilor prevăzuţi la art. 1 de către autorităţile publice locale cu ajutorul asistenţilor medicali comunitari, mediatorilor sanitari, asistenţilor sociali sau altor angajaţi din cadrul serviciului public de asistenţă socială, în termen de maximum 3 zile de la primire, pe baza procedurii de distribuire stabilite de autorităţile publice locale, conform reglementărilor interne.
(6) Persoanele prevăzute la art. 1 beneficiază de măşti de protecţie, o singură dată, indiferent de categoria de persoane defavorizate căreia îi aparţin, la data distribuirii acestora.
(7) Persoanele care se încadrează în categoriile prevăzute la art. 1, ulterior întocmirii listelor prevăzute la alin. (2), beneficiază de măşti de protecţie pe baza documentelor doveditoare, reprezentând dispoziţiile de stabilire a dreptului la ajutor social sau alocaţie pentru susţinerea familiei, decizia de pensie şi certificatul de încadrare în grad de handicap, după caz.
PRIM-MINISTRU
LUDOVIC ORBAN
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
Raluca Turcan
Ministrul sănătăţii,
Nelu Tătaru
p. Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
Ion Alin Dan Ignat,
secretar de stat
Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei,
Ion Ştefan
Ministrul finanţelor publice,
Vasile-Florin Cîţu
Bucureşti, 21 mai 2020.
Nr. 78.

Sari la conținut