Statut

Capitolul II. SCOPURILE ASOCIAŢIEI NEVĂZĂTORILOR DIN ROMÂNIA

Art. 6 – Scopurile Asociaţiei, prevăzute în Actul Constitutiv, astfel cum a fost modificat, se realizează în folosul membrilor săi şi constituie atât demersuri de promovare şi apărarea drepturilor generale şi specifice, cât şi SERVICII SOCIALE furnizate persoanelor cu deficienţă de vedere – adulţi şi minori.

SCOP UMANITAR.
Asociaţia Nevăzătorilor din România are ca principal scop crearea unui cadru organizat în care persoanele cu deficienţă de vedere, ca şi familiile acestora, să-şi poată exprima dezideratele, să fie sprijiniţi în realizarea drepturilor cetăţenesti generale şi specifice.

SCOP EDUCATIV.
Asociaţia Nevăzătorilor din România organizează, sprijină şi dezvoltă unităţi şcolare, centre de pregătire culturală, sportivă, educativă şi profesională, asigurând cadrul organizatoric, personalul de specialitate şi asistenţa în domeniu pentru nevăzătorii membri ai asociaţiei şi familiile acestora, dacă este cazul.

SCOP SOCIAL.
Asociaţia Nevăzătorilor din România este organizaţia în care se sintetizează toate problemele sociale cu care se confruntă pe de o parte persoanele cu deficienţe de vedere, în încercarea de a trăi normal şi de a se integra firesc în societate, iar pe de altă parte comandamentele, normele morale şi cerinţele legale interne şi europene la care trebuie să răspundă societatea, în ansamblul ei, pentru ca nevăzătorii să se bucure de şanse egale şi să participe, pe măsura potenţialului uman pe care-l au, la dezvoltarea societăţii din România.

SCOP ECONOMIC.
Asociaţia Nevăzătorilor din România îşi propune să folosească toate mijloacele permise de lege pentru a contribui la sporirea fondurilor financiare proprii destinate programelor sociale şi umanitare, dar şi să-i sprijine pe membri săi în acţiunile individuale de ocupare a unor locuri de muncă potrivit pregătirii şi calităţilor fiecăruia, în condiţii de retribuire corespunzătoare, pentru a reuşi în iniţiative private proprii sau în asociere cu terţi şi pentru a beneficia de acele drepturi prevăzute de lege şi de convenţiile europene la care România este parte.

SCOP DE REGLEMENTARE.
Asociaţia Nevăzătorilor din România sintetizează toate normele legale interne şi internaţionale care sunt incidente cu problemele membrilor săi şi în raport cu evoluţia societăţii, cu necesităţile de viaţă care apar în diferite etape, elaborează proiecte de acte normative pe care le promovează prin autorităţile competente, face propuneri de modificare a normelor existente, participă la dezbaterea publică a proiectelor de legi de interes pentru nevăzători şi elaborează norme interne pentru asigurarea unui cadru organizat de activitate în cadrul asociaţiei.

SCOP DE REPREZENTARE ŞI PROMOVARE.
Asociaţia Nevăzătorilor din România este singura organizaţie care reprezintă pe membri săi în raport cu autorităţile, cu celelalte organizaţii nonguvernamentale, cu agenţii economici, cu unităţile culturale, sportive, de învăţământ şi, în general, cu terţii, atât în ţară, cât şi în străinătate.
Art. 7 – În vederea realizării scopurilor sale, asociaţia, prin structurile special create, desfăşoară următoarele activităţi:
Organizarea unei evidenţe centralizate a tuturor nevăzătorilor din România;
Sprijinirea nevăzătorilor în întocmirea şi depunerea dosarelor pentru obţinerea drepturilor ce li se cuvin conform legii;
Identificarea în timp util a nevăzătorilor şi a familiilor de nevăzători care sunt temporar în dificultate, în vederea acordarii de asistenţă şi ajutor;
Acordarea de asistenţă acelor nevăzători care sunt supuşi procedurilor de reevaluare a dosarelor, cu scopul de a contribui la soluţionarea corectă şi legală a situaţiei lor;
Sprijinirea nevazatorilor şi familiilor acestora, lipsiţi temporar de o locuinţă corespunzătoare, pe baza îndeplinirii criteriilor de prioritate stabilite prin decizia Consiliului Director Naţional;
Consilierea şi sprijinirea familiilor cu copii nevăzători în orientarea şcolară şi profesională a acestora pentru înscrierea lor în învăţământul specializat sau de masă, după caz.
Sprijinirea participării membrilor săi la manifestări culturale, educaţionale, sportive şi de agrement, interne şi internaţionale;
Înfiinţarea unor centre de readaptare, reabilitare şi recalificare profesională pentru nevăzători;
Sprijinirea nevăzătorilor pentru ocuparea de locuri de muncă şi respectarea dispoziţiilor legale de către angajatori în privinţa creării condiţiilor de muncă specifice;
Editarea şi imprimarea de publicaţii şi cărţi în alfabetul braille, realizarea de înregistrări audio şi accesibilizarea filmelor prin tehnica audiodescriptiei;
Procurarea de ustensile şi echipamente asistive (tiflotehnice);
Acordarea de sprijin pentru internarea în unităţi de protecţie şi asistenţă socială a persoanelor cu deficienţă de vedere aflate în dificultate;
Acordarea, în limitele posibilităţilor a asistenţei juridice membriilor săi, la solicitarea acestora;
Acordarea de ajutoare materiale şi băneşti, în situaţii de dificultate deosebită;
Întreprinderea de demersuri pe lângă autorităţile executive şi legislative pentru înfiinţarea unităţilor protejate;
Obţinerea protecţiei profesiunilor specifice nevăzătorilor;
Monitorizarea autorităţilor de stat în vederea aplicării legislaţiei interne şi internaţionale în vigoare;
18.Combaterea discriminării nevăzătorilor sub toate aspectele;
Întreţinerea şi dezvoltarea relaţiilor de colaborare şi cooperare cu organismele internaţionale şi organizaţii similare din alte ţări.

« Înapoi la Cuprins