Sari la conținut
Prima pagină » Blog » Legea 193/2020 de modificare a Legii 448 – unităţi protejate şi decontare combustibil masina neadaptată

Legea 193/2020 de modificare a Legii 448 – unităţi protejate şi decontare combustibil masina neadaptată

Legea 193/2020 de modificare a Legii 448 – unităţi protejate şi decontare combustibil masina neadaptată

LEGE nr. 193 din 21 august 2020
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 767 din 21 august 2020

Data intrării în vigoare: 

24 August 2020
Istoric consolidări

Parlamentul României adoptă prezenta lege.
ARTICOL UNIC
Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 24, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(9) Persoanele cu handicap pot opta, la cerere, pentru acordarea gratuităţii la transportul interurban sau pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul aflat în proprietatea acestora, familiei, asistentului personal, însoţitorului sau furnizorului de servicii sociale, corespunzător costurilor drepturilor prevăzute la alin. (1) sau (3), după caz, fără a depăşi suma de 1.500 lei, anual, pentru persoanele cu handicap grav, respectiv 750 lei, anual, pentru persoanele cu handicap accentuat; în această situaţie nu sunt aplicabile prevederile alin. (2) şi (4); modalitatea de decontare şi indexarea limitelor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.”
2. La articolul 24, după alineatul (9) se introduc două noi alineate, alineatele (10) şi (11), cu următorul cuprins:
„(10) De prevederile alin. (9) beneficiază şi părintele, tutorele sau persoana care se ocupă de creşterea şi îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat în baza unei măsuri de protecţie specială, stabilită în condiţiile legii.
(11) Sumele aferente drepturilor prevăzute la alin. (9) şi (10) se asigură din bugetul de stat prin bugetul Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii.”
3. La articolul 78, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(3) Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajează persoane cu handicap în condiţiile prevăzute la alin. (2), pot opta pentru una dintre următoarele obligaţii:
a) să plătească lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap;
b) să plătească lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând echivalentul a minimum 50% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap, iar cu suma reprezentând diferenţa până la nivelul sumei prevăzute la lit. a) să achiziţioneze, pe bază de parteneriat, produse sau servicii realizate prin activitatea proprie a persoanelor cu handicap angajate în unităţi protejate autorizate.”
4. La articolul 81 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:
„c) fără personalitate juridică, cu gestiune proprie, sub formă de secţii, ateliere sau alte structuri în cadrul organizaţiilor fără scop patrimonial, care au angajate minimum 3 persoane cu handicap reprezentând cel puţin 30% din totalul angajaţilor secţiei, atelierului sau structurii respective.”
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
FLORIN IORDACHE
p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
Bucureşti, 21 august 2020.
Nr. 193.

Sari la conținut