Sari la conținut
Prima pagină » Blog » Legea 145/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006

Legea 145/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006

LEGE nr. 145 din 22 iulie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006

LEGE nr. 145 din 22 iulie 2020
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 648 din 22 iulie 2020

Data intrării în vigoare: 

25 Iulie 2020

Istoric consolidări

Parlamentul României adoptă prezenta lege.
ARTICOL UNIC
Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 3, literele l) şi p) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„l) libertatea opţiunii, a controlului sau/şi a deciziei asupra propriei vieţi, a serviciilor şi formelor de sprijin de care beneficiază;
(…)
p) integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap, cu drepturi şi obligaţii egale cu ale tuturor celorlalţi membri ai societăţii, cu respectarea nevoilor specifice persoanelor cu handicap.”
2. La articolul 5, punctele 45 şi 29 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„4. adaptare rezonabilă la locul de muncă – totalitatea modificărilor făcute de angajator pentru a facilita exercitarea dreptului la muncă al persoanei cu handicap; presupune modificarea şi/sau adaptarea programului de lucru în conformitate cu potenţialul funcţional al persoanei cu handicap, achiziţionarea de echipament asistiv, dispozitive şi tehnologii asistive şi alte măsuri asemenea;
5. angajare asistată – opţiunea de angajare care facilitează munca în locurile de muncă obişnuite de pe piaţa competitivă a muncii şi care presupune oferirea de sprijin în căutarea locului de muncă şi la locul de muncă, transport, tehnologii ajutătoare, instruire, specializare şi adaptarea sarcinilor în conformitate cu potenţialul persoanei cu handicap;
(…)
29. unitate protejată autorizată – entitatea de drept public sau privat, cu gestiune proprie, în cadrul căreia sunt angajate minimum 3 persoane cu handicap, care reprezintă cel puţin 30% din numărul total al angajaţilor, iar timpul de lucru cumulat al acestora reprezintă cel puţin 50% din totalul timpului de lucru al tuturor angajaţilor, precum şi orice formă de organizare, potrivit legii, aleasă pentru desfăşurarea unei activităţi economice de către o persoană fizică deţinătoare a unui certificat de încadrare în grad de handicap;”
3. La articolul 10 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
„(2) Persoanele care solicită încadrarea în grad de handicap beneficiază de gratuitate pentru obţinerea documentelor medicale şi pentru evaluările medicale şi psihologice solicitate în vederea întocmirii dosarului de evaluare complexă, în baza alocărilor din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.”
4. La articolul 16 alineatul (2), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„e) alte variante educaţionale alternative, adaptate cerinţelor educaţionale individuale.”
5. La articolul 16, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:
„(5^1) Inspectoratele şcolare judeţene, respectiv Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti are obligaţia de a monitoriza îndeplinirea măsurilor stabilite prin hotărârea prevăzută la alin. (5).”
6. La articolul 17, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
„(3) Finanţarea activităţilor, evenimentelor, manifestărilor educative destinate copiilor şi tinerilor cu handicap integraţi în învăţământul de masă/învăţământul special integrat, organizate în învăţământul de masă/învăţământul special integrat, se poate asigura inclusiv prin parteneriat public-privat.”
7. La articolul 18 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„b) dotarea cu echipament tehnic adaptat cerinţelor educaţionale ale persoanei cu handicap, inclusiv aplicaţii informatice sau dispozitive pentru transformarea textului scris/vorbit în forme alternative de comunicare vizuală, auditivă, augmentativă, după caz.”
8. La articolul 19, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„e) să asigure pregătirea cadrelor didactice în vederea adaptării practicilor educaţionale pentru elevii cu handicap din grupe sau clase de învăţământ obişnuit;”
9. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„  ART. 22
Autorităţile administraţiei publice locale, precum şi societăţile comerciale ce deţin licenţă de traseu au obligaţia să ia următoarele măsuri specifice în vederea asigurării transportului în comun al persoanelor cu handicap:
a) să achiziţioneze mijloace de transport în comun adaptate nevoilor persoanelor cu handicap, dotate inclusiv cu sisteme de avertizare audio şi video;
b) să adapteze mijloacele de transport în comun aflate în circulaţie, în limitele tehnice posibile, conform reglementărilor în vigoare, pentru a răspunde nevoilor persoanelor cu handicap, inclusiv în ceea ce priveşte dotarea acestora cu sisteme de avertizare audio şi video;
c) să realizeze, în colaborare ori în parteneriat cu persoane juridice, publice sau private, programe de transport al persoanelor cu handicap.”
10. La articolul 24, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„  ART. 24
(1) Persoanele cu handicap grav beneficiază de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet de tren interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele de transport fluvial, pentru 24 de călătorii pe an calendaristic.
(…)
(3) Persoanele cu handicap accentuat beneficiază de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pentru 12 călătorii pe an calendaristic.”
11. La articolul 24, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:
„(9) Persoanele cu handicap pot opta, la cerere, pentru acordarea gratuităţii la transportul interurban sau pentru decontarea carburantului necesar autoturismului adaptat handicapului, conform legii, şi aflat în proprietatea acestora, corespunzător costurilor drepturilor prevăzute la alin. (1) sau (3), după caz, fără a depăşi suma de 1.500 lei, anual, pentru persoanele cu handicap grav, respectiv 750 lei, anual, pentru persoanele cu handicap accentuat; modalitatea de decontare şi indexare a limitelor se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.”
12. La articolul 75 alineatul (2), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„e) să iniţieze şi să dezvolte forme de stimulare a angajatorilor, în vederea angajării şi păstrării în muncă a persoanelor cu handicap, inclusiv prin încurajarea acestora în sensul adaptării programului şi normelor de lucru.”
13. La articolul 78, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:
„(1^1) Pentru integrarea persoanelor cu handicap în muncă, angajatorii asigură accesul acestora la ocuparea unui loc de muncă adaptat, după caz, în conformitate cu potenţialul funcţional şi capacitatea de adaptare a acestora.
(1^2) Persoanei cu handicap i se garantează egalitatea de şanse în prestarea activităţii şi i se asigură accesibilizarea locului de muncă şi adaptarea sarcinilor în conformitate cu potenţialul său funcţional.”
14. La articolul 81, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
„(1^1) Este asimilată unităţii protejate forma de organizare pentru desfăşurarea unei activităţi economice de către persoana fizică deţinătoare a unui certificat de încadrare în grad de handicap, dacă aceasta:
a) este autorizată în baza unei legi speciale să desfăşoare activităţi independente, atât individual, cât şi în una din formele de organizare ale profesiei respective, reglementate potrivit legii;
b) este persoană fizică autorizată sau membru titular al unei întreprinderi individuale ori al unei întreprinderi familiale, organizate potrivit legii.”
15. După articolul 92 se introduce un nou articol, articolul 92^1, cu următorul cuprins:
„  ART. 92^1
(1) Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii coordonează implementarea interministerială a politicilor de protecţie şi promovare a drepturilor persoanelor cu handicap la nivelul autorităţilor centrale.
(2) Modalitatea de coordonare a implementării interministeriale a politicilor de protecţie şi promovare a drepturilor persoanelor cu handicap la nivelul autorităţilor centrale se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.”
16. La articolul 96 alineatul (2), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:
„h) accesibilizarea instituţiilor şi a clădirilor publice pentru toate persoanele cu handicap, indiferent de tipul de handicap.”
17. La articolul 100, alineatele (1)(2), (3^1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„  ART. 100
(1) Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează:
a) nerespectarea dispoziţiilor art. 15 alin. (1), cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei;
b) nerespectarea dispoziţiilor art. 16-22, art. 23 alin. (1), (2) şi (4), art. 24 alin. (1)-(6), art. 27 alin. (1) şi (2), art. 28, art. 30, art. 31, art. 32 alin. (2), art. 33 alin. (1)-(3), art. 34 alin. (3), art. 37 alin. (2), art. 51 alin. (4)-(7), art. 54 alin. (1)-(3), art. 55 alin. (1) şi (2), art. 61-64, art. 65 alin. (1), (2) şi (5), art. 66-68, art. 69 alin. (1), art. 70, art. 71, art. 75 alin. (2) şi art. 78 alin. (6), cu amendă de la 10.000 lei la 25.000 lei;
c) nerespectarea dispoziţiilor art. 78 alin. (2) şi (3), cu amendă de la 25.000 lei la 50.000 lei;
d) nerespectarea dispoziţiilor art. 83 alin. (1) lit. b), cu amendă de la 10.000 lei la 25.000 lei;
e) nerespectarea standardelor specifice de calitate, cu amendă de la 10.000 lei la 25.000 lei şi/sau suspendarea ori retragerea avizului de funcţionare;
f) nerespectarea condiţiilor de autorizare în timpul funcţionării ca unitate protejată autorizată, cu amendă de la 25.000 lei la 50.000 lei şi retragerea autorizaţiei de funcţionare;
g) parcarea altor mijloace de transport pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semn internaţional pentru persoane cu handicap, cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei şi ridicarea mijlocului de transport de pe locul de parcare respectiv;
h) propunerea de încadrare, încadrarea în grad şi tip de handicap a unei persoane, cu încălcarea criteriilor medico-psihosociale aprobate prin ordin comun al ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţii, cu amendă de la 30.000 lei la 100.000 lei.
(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor contravenţionale prevăzute la alin. (1) lit. a), b), e), f) şi h) se fac de către inspectorii sociali.
(…)
(3^1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor contravenţionale prevăzute la alin. (1) lit. d) se fac de către personalul Inspecţiei Muncii.
(4) Constatarea contravenţiei şi aplicarea amenzii contravenţionale prevăzute la alin. (1) lit. g) se fac de către agenţii de circulaţie sau de către personalul de control cu atribuţii în acest sens.”
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
FLORIN IORDACHE
p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
Bucureşti, 22 iulie 2020.
Nr. 145.

Sari la conținut