Sari la conținut
Prima pagină » Blog » ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 30 iunie 2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative (Legea 448/2006)

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 30 iunie 2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative (Legea 448/2006)

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 30 iunie 2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative (Legea 448/2006)

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 30 iunie 2017

pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT:     GUVERNUL ROMÂNIEI

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 508 din 30 iunie 2017

Data intrarii in vigoare : 30 iunie 2017

    Odată cu ratificarea Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, România se angajează să mobilizeze resursele necesare pentru eliminarea barierelor astfel încât nicio persoană cu dizabilităţi să nu fie discriminată, marginalizată, exclusă sau abuzată, iar alegerile şi aspiraţiile ei să fie respectate şi sprijinite.

    Având în vedere că susţinerea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi concomitent cu dezvoltarea măsurilor de prevenire a instituţionalizării şi de susţinere a traiului în comunitate reprezintă o prioritate pentru România, apreciem că neluarea de urgenţă a unor măsuri privind organizarea centrelor pentru persoane cu dizabilităţi atât în subordinea consiliilor judeţene, în structura direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, cât şi în subordinea unităţii administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună, oraş, municipiu, îngreunează ducerea la îndeplinire a obligaţiilor asumate, la finele anului 2016, existând, la nivelul întregii ţări, un număr foarte mic de centre de zi (23).

    În contextul măsurilor de simplificare, la nivelul administraţiei publice centrale şi din necesitatea facilitării accesului cetăţenilor la beneficii de asistenţă socială şi servicii sociale, se impune modificarea de urgenţă a prevederilor referitoare la acordarea drepturilor de asistenţă socială sub formă de prestaţii sociale pentru persoanele cu dizabilităţi; este astfel imperios necesară adoptarea unor măsuri urgente, în considerarea interesului public, în sensul reducerii eforturilor de depunere a documentelor necesare acordării acestor drepturi, prin reglementarea acordării acestora din oficiu.

    Se impune, de asemenea, reglementarea, în situaţia copilului cu handicap grav care necesită îngrijiri paliative, a termenului de valabilitate a certificatului până la împlinirea vârstei de 18 ani a copilului, astfel încât acesta să nu mai parcurgă anual procedurile de evaluare.

    Luând în considerare necesitatea asigurării exercitării dreptului persoanelor cu dizabilităţi la libertatea de expresie şi opinie, inclusiv libertatea de a căuta, de a primi şi împărtăşi informaţii şi idei, în condiţii de egalitate cu ceilalţi, prin toate formele de comunicare alese de acestea, se impune recunoaşterea oficială a limbajului mimico-gestual.

    De asemenea, necesitatea corelării prevederilor legale referitoare la salarizarea asistentului personal, respectiv plata indemnizaţiei lunare prevăzute la art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, impun reglementarea de urgenţă a acestor aspecte.

    Având în vedere obiectul de activitate al Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, precum şi specificitatea categoriilor de beneficiari cărora se adresează, se impune cu necesitate ca reglementările propuse să fie realizate în regim de urgenţă.

    Neadoptarea măsurilor propuse prin prezenta ordonanţă de urgenţă va genera blocaje, ineficienţă, precum şi afectarea în continuare a respectării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi.

    Situaţia extraordinară care impune abrogarea de urgenţă a prevederilor art. 10 alin. (7) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare, se motivează prin numărul foarte mare de furnizori de servicii sociale radiaţi sau aflaţi în situaţia de a fi radiaţi din Registrul electronic unic al serviciilor sociale şi care, potrivit prevederilor menţionate, în următorii doi ani de la data retragerii certificatului de acreditare nu mai pot depune o nouă solicitare de acreditare şi, prin urmare, accesul la servicii sociale al unui număr semnificativ de persoane aflate în dificultate şi în risc de excluziune socială nu mai poate fi realizat.

    La această dată, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale nu are temei legal să primească şi să soluţioneze cererile unui număr de aproape 600 de furnizori de servicii sociale, care au intrat deja sub incidenţa acestei restricţii şi care, fără eliminarea acesteia, în următorii 2 ani nu pot iniţia demersul de obţinere a certificatului de acreditare, respectiv a licenţei de funcţionare şi, prin urmare, nu pot acorda servicii sociale persoanelor aflate în dificultate.

    Potrivit datelor înscrise în Registrul electronic unic al serviciilor sociale, ţinut de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, la data de 23.06.2017, un număr de 583 de furnizori trebuie să fie radiaţi, din care 291 sunt furnizori publici.

    Numărul furnizorilor aflaţi în această situaţie creşte de la o zi la alta.

    Impactul social al acestei prevederi se răsfrânge asupra unui număr nelimitat de persoane aflate în dificultate şi în risc de excluziune socială, tocmai din comunităţile cele mai afectate de sărăcie sau de îmbătrânirea populaţiei. Avem în vedere faptul că resursele umane şi financiare necesare pentru înfiinţarea serviciilor sociale sunt insuficiente tocmai în aceste unităţi administrativ-teritoriale. Mai mult decât atât, Programul de guvernare 2017-2020 prevede tocmai pentru aceste comunităţi alocarea de resurse umane şi financiare – spre exemplu, asigurarea în fiecare localitate a cel puţin unui asistent social cu normă întreagă, tocmai pentru a sprijini dezvoltarea serviciilor sociale în fiecare comunitate. Avem în vedere faptul că din 3.181 de unităţi administrative numai 1.295 au înfiinţat serviciul public de asistenţă socială care au obţinut acreditarea ca furnizor de servicii sociale, deşi, potrivit Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, la nivelul fiecărei unităţi administrative există obligaţia înfiinţării serviciului public de asistenţă socială.

    La un număr estimativ de 300 de persoane beneficiare pentru un serviciu public de asistenţă socială ar rezulta un număr de peste 117 mii de persoane vulnerabile care nu pot beneficia de serviciile sociale publice, la care se adaugă un număr similar de persoane aferente serviciilor acordate de furnizorii privaţi, aflaţi în această situaţie. Numai 223 din cele 1.295 de servicii publice de asistenţă socială acreditate au obţinut licenţă de funcţionare. Prin urmare, serviciile publice de asistenţă socială sunt în primul rând afectate de prevederile art. 10 alin. (7) din Legea nr. 197/2012, situaţie care ar bloca funcţionarea sistemului de asistenţă socială, încă fragil şi încă în curs de dezvoltare şi de consolidare.

    Prin urmare, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public, se impune adoptarea unei soluţii imediate, prin abrogarea prevederii care interzice furnizorilor privaţi şi autorităţilor administraţiei publice locale de a presta servicii sociale numai pentru că nu le-au înfiinţat într-o anumită perioadă de timp.

    În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

    ART. I

    Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

 1. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „ART. 16

    (1) Educaţia persoanelor cu handicap este parte integrantă a sistemului naţional de învăţământ, coordonat de Ministerul Educaţiei Naţionale.

    (2) Educaţia persoanelor cu handicap se realizează prin:

 1. a) învăţământul de masă;
 2. b) învăţământul special integrat, organizat în învăţământul de masă;
 3. c) învăţământul special;
 4. d) învăţământul la domiciliu sau pe lângă unităţile de asistenţă medicală;
 5. e) alte variante educaţionale.

    (3) Copiii şi tinerii cu handicap şi/sau cu cerinţe educative speciale, integraţi în învăţământul de masă, beneficiază de suport educaţional prin cadre didactice de sprijin şi itinerante, de la caz la caz.

    (4) Copiii şi tinerii cu handicap şi/sau cu cerinţe educative speciale au dreptul să studieze şi să se instruiască în limba maternă.

    (5) Orientarea şcolară şi orientarea profesională a copiilor şi tinerilor cu handicap şi cu cerinţe educative speciale se realizează prin hotărâre a comisiei de orientare şcolară şi profesională din cadrul centrelor judeţene de resurse şi de asistenţă educaţională, respectiv din Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională, care eliberează certificatul de orientare şcolară şi profesională.

    (6) Unităţile de învăţământ special dispun de regulă de cantină şcolară şi, după caz, internat şcolar, în condiţiile legii.

    (7) Elevii cu handicap şi/sau cerinţe educative speciale beneficiază gratuit de masă şi cazare în internatele şcolare şi alte drepturi materiale prevăzute de legislaţia în domeniu.

    (8) Studenţii cu handicap beneficiază, la cerere, de reducere cu 50% a taxelor pentru cazare şi masă la cantinele şi căminele studenţeşti.

    (9) Valoarea reducerii prevăzute la alin. (8) se asigură din bugetul instituţiilor de învăţământ publice sau private.”

 1. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „ART. 17

    (1) Finanţarea învăţământului special şi special integrat se asigură din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prin bugetele locale ale consiliilor judeţene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, indiferent de locul de domiciliu al copiilor, prin contract managerial.

    (2) În situaţia în care un copil cu cerinţe educative speciale este protejat în condiţiile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările ulterioare, într-un serviciu de tip rezidenţial şi este şcolarizat în alt judeţ/sector faţă de cel de domiciliu, cheltuielile aferente creşterii şi îngrijirii acestuia sunt asigurate din bugetul instituţiei în subordinea căreia funcţionează serviciul de tip rezidenţial.”

 1. La articolul 30, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „f) să evalueze, la cerere, elevii cu handicap şi cu cerinţe educaţionale speciale.”

 1. La articolul 32, partea dispozitivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „ART. 32

    (1) Persoanele adulte cu handicap beneficiază de servicii sociale acordate:”

 1. Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „ART. 34

    (1) Serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu handicap se află în coordonarea metodologică a Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi.

    (2) Evaluarea, monitorizarea şi controlul privind respectarea standardelor minime de calitate sunt în competenţa Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, precum şi a agenţiilor judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti.

    (3) În realizarea activităţilor de coordonare metodologică, personalul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi are acces în spaţiile care au legătură cu furnizarea de servicii sociale, la date şi informaţii legate de persoanele cu handicap beneficiare ale serviciului respectiv.”

 1. Articolul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „ART. 35

    (1) Persoana adultă cu handicap grav are dreptul la un asistent personal, în baza evaluării sociopsihomedicale.

    (2) Copilul cu handicap grav are dreptul la un asistent personal.”

 1. La articolul 37 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „a) salariu stabilit potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;”

 1. Alineatul (1) al articolului 40 se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „(1) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să prevadă în bugetul local sumele necesare din care se suportă salarizarea, precum şi celelalte drepturi cuvenite asistentului personal, potrivit legii. Sumele se asigură integral de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, în baza numărului de beneficiari comunicat de unităţile administrativ-teritoriale.”

 1. Alineatele (2) şi (4) ale articolului 42 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

    „(2) Persoanele cu handicap grav care au şi calitatea de pensionari de invaliditate încadraţi în gradul I de invaliditate pot opta pentru indemnizaţia pentru însoţitor prevăzută de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, sau pentru asistent personal. Dreptul de opţiune se menţine şi în cazul trecerii pensionarilor de invaliditate la pensia pentru limită de vârstă.

    ……………………………………………………..…………………..

(4) Părinţii sau, după caz, reprezentanţii legali ai copilului cu handicap grav, persoana sau familia care a primit în plasament un copil cu handicap grav, adulţii cu handicap grav ori reprezentanţii legali ai acestora, cu excepţia celor cu handicap vizual grav, pot opta între asistent personal şi primirea unei indemnizaţii lunare.”

 1. Alineatul (1) al articolului 43 se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „(1) Indemnizaţia lunară prevăzută la art. 42 alin. (4) este în cuantum egal cu salariul net al asistentului personal gradaţia 0, stabilit potrivit prevederilor legale care reglementează nivelul de salarizare a personalului plătit din fonduri publice.”

 1. Literele a) şi b) ale alineatului (4) al articolului 43 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

    „a) părinţii sau reprezentanţii legali ai copilului cu handicap grav pentru care s-a stabilit măsură de protecţie specială, în condiţiile legii, la un asistent maternal sau într-un serviciu de tip rezidenţial;

 1. b) adulţii cu handicap grav sau reprezentanţii lor legali, pe perioada în care adulţii cu handicap grav se află în îngrijirea şi protecţia asistentului personal profesionist, în centre rezidenţiale publice, cu excepţia centrului de tip respiro, ori în alte tipuri de instituţii rezidenţiale publice cu caracter social, medico-social, în care se asigură întreţinere completă din partea autorităţii administraţiei publice pe o perioadă mai mare de o lună;”

 1. Alineatul (5) al articolului 46 se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „(5) Modalitatea de decontare a cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale, la propunerea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilitaţi.”

 1. La articolul 47 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „a) salariul de bază stabilit potrivit dispoziţiilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;”

 1. Alineatul (2) al articolului 48 se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „(2) Standardele minime obligatorii pentru asigurarea îngrijirii şi protecţiei adulţilor cu handicap grav sau accentuat la asistentul personal profesionist se elaborează de Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi şi se aprobă prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale.”

 1. La capitolul III, titlul secţiunii a 4-a se modifică şi va avea următorul cuprins:

    ”    SECŢIUNEA  a 4-a

    Centre pentru persoanele adulte cu handicap

 1. Alineatul (5) al articolului 51 se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „(5) Centrele publice pentru persoane adulte cu handicap prevăzute la alin. (3) lit. a)-c) se înfiinţează şi funcţionează ca structuri cu sau fără personalitate juridică, în subordinea consiliilor judeţene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în structura direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, cu avizul şi sub îndrumarea metodologică a Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi.”

 1. După alineatul (5) al articolului 51 se introduc patru noi alineate, alineatele (5^1)-(5^4), cu următorul cuprins:

    „(5^1) Centrele publice pentru persoane adulte cu handicap prevăzute la alin. (3) lit. d)-h), precum şi centrele de zi se înfiinţează şi funcţionează ca structuri cu sau fără personalitate juridică, atât în subordinea consiliilor judeţene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.

(5^2) Finanţarea centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap care se înfiinţează şi funcţionează ca structuri cu sau fără personalitate juridică, în subordinea consiliilor judeţene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în structura direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate de la bugetul de stat cu această destinaţie, în proporţie de 100% din necesarul stabilit anual de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, la elaborarea bugetului de stat, în baza standardelor de cost calculate pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale, aprobate potrivit legii.

(5^3) Centrele publice prevăzute la alin. (5^1) se pot înfiinţa şi funcţiona şi în subordinea autorităţii administraţiei publice locale la nivel de municipiu, comună sau oraş cu avizul şi sub îndrumarea metodologică a Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, finanţarea acestora urmând a se asigura din bugetele autorităţilor administraţiei publice locale.

(5^4) Centrele private pentru persoanele cu handicap se înfiinţează şi funcţionează ca structuri cu sau fără personalitate juridică, cu avizul şi sub îndrumarea metodologică a Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi.”

 1. Alineatul (2) al articolului 52 se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „(2) Evaluarea activităţilor cu caracter inovator se realizează de Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi.”

 1. Articolul 57 se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „ART. 57

    (1) Dreptul la prestaţiile sociale se stabileşte prin decizie a directorului executiv al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului. în baza documentului care atestă încadrarea în grad de handicap din evidenţa direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului.

    (2) Plata prestaţiilor sociale se face din oficiu, în baza deciziei directorului executiv al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului.

    (3) În situaţia în care persoana încadrată în grad de handicap nu doreşte să beneficieze de prestaţii sociale poate depune cerere în acest sens.

    (4) Cererea prevăzută la alin. (3) se înregistrează la autoritatea administraţiei publice locale competente în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap şi se transmite direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului în maximum 5 zile lucrătoare de la înregistrare.

    (5) Dreptul la prestaţii sociale se acordă începând cu luna următoare celei în care persoana a fost încadrată în grad de handicap şi încetează cu luna următoare celei în care persoana nu mai este încadrată în grad de handicap sau, după caz, a depunerii cererii prevăzute la alin. (3).”

 1. Alineatul (3) al articolului 58 se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „(3) Adultul cu handicap vizual grav primeşte pentru plata însoţitorului o indemnizaţie echivalentă cu salariul net al asistentului personal gradaţia 0, stabilit potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.”

 1. La articolul 58 alineatul (6), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „(6) Nu pot beneficia de prevederile alin. (4):

 1. a) adulţii cu handicap îngrijiţi şi protejaţi în centre rezidenţiale publice, cu excepţia centrului de tip respiro, ori în alte tipuri de instituţii rezidenţiale publice cu caracter social sau medico-social, în care se asigură întreţinere completă din partea autorităţii administraţiei publice pe o perioadă mai mare de o lună;”

 1. Alineatul (7) al articolului 58 se abrogă.
 2. Partea dispozitivă a alineatului (1) al articolului 59 se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „ART. 59

    (1) Persoanele adulte cu handicap au următoarele obligaţii:”

 1. Alineatul (4) al articolului 62 se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „(4) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să includă reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale ale persoanelor cu handicap în comisiile de recepţie a lucrărilor de construcţie ori de adaptare a obiectivelor prevăzute la alin. (1) şi (2).”

 1. După alineatul (2) al articolului 69 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

    „(3) Limbajul mimico-gestual şi limbajul specific al persoanei cu surdo-cecitate sunt recunoscute oficial ca mijloace de comunicare specifice persoanelor cu handicap auditiv sau cu surdocecitate.”

 1. La articolul 71 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „c) adaptarea telefoanelor pentru persoanele cu handicap auditiv;”

 1. Alineatul (5) al articolului 78 se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „(5) Monitorizarea şi controlul respectării prevederilor art. 78 alin. (2) şi (3) se fac de către organele fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.”

 1. Alineatul (3) al articolului 81 se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „(3) Procedura de autorizare a unităţilor protejate se stabileşte prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale.”

 1. Alineatul (5) al articolului 85 se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „(5) Componenţa nominală a comisiilor de evaluare se aprobă prin hotărâre de către consiliile judeţene sau, după caz, locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, cu avizul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi.”

 1. După articolul 86 se introduce un nou articol, articolul 86^1, cu următorul cuprins:

    „ART. 86^1

    (1) Comisia pentru protecţia copilului stabileşte încadrarea copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi eliberează certificatul de încadrare a copilului într-un grad de handicap.

    (2) Termenul de valabilitate a certificatului de încadrare în grad de handicap pentru copii se stabileşte ţinând cont de situaţia concretă a copilului din punct de vedere al deficienţelor/afectărilor, limitărilor de activitate şi restricţiilor de participare şi este de minimum 6 luni şi maximum 2 ani. Pentru tânărul care urmează să împlinească 18 ani, termenul de valabilitate poate fi mai mic de 6 luni şi mai mare de 2 ani, dar nu mai mare de 2 ani şi 6 luni.

    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2) pentru copiii cu handicap a căror afecţiune necesită îngrijiri medicale paliative, certificate de medicul de specialitate, Comisia pentru protecţia copilului stabileşte un termen de valabilitate a certificatului valabil până la vârsta de 18 ani.”

 1. Alineatele (5) şi (6) ale articolului 87 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

    „(5) Certificatele emise potrivit prevederilor alin. (4) pot fi contestate de titularii acestora, în termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare, la instanţa de contencios administrativ competentă, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cererile adresate instanţei fiind scutite de taxa judiciară de timbru.

(6) Activitatea comisiilor de evaluare este coordonată metodologic de Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi.”

 1. Alineatul (1) al articolului 90^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „ART. 90^1

    (1) În structura Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi funcţionează Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, denumită în continuare Comisia superioară, cu activitate de coordonare metodologică şi monitorizare a activităţii de evaluare şi încadrare în grad şi tip de handicap.”

 1. La articolul 90^2, litera b) a alineatului (1) şi litera a) a alineatului (2) se abrogă.
 2. Alineatul (7) al articolului 92 se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „(7) Modul de organizare şi funcţionare a Consiliului se aprobă prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale, la propunerea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi.”

 1. Alineatul (3) al articolului 94 se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „(3) Nivelul contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centre sau de susţinătorii acestora, precum şi metodologia de stabilire a acesteia se aprobă prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale.”

 1. După articolul 94 se introduc două noi articole, articolele 94^1 şi 94^2, cu următorul cuprins:

    „ART. 94^1

    (1) Persoanele cu handicap grav psihic şi/sau mintal asistate în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap şi susţinătorii legali ai acestora sunt scutite de plata contribuţiei lunare de întreţinere. Costurile aferente sunt susţinute din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată în condiţiile legii, prin bugetele locale judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti.

    ART. 94^2

    Susţinătorii legali ai adulţilor cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap, care pot datora contribuţia lunară de întreţinere, sunt:

 1. a) soţul pentru soţie sau, după caz, soţia pentru soţ;
 2. b) copiii pentru părinţi;
 3. c) părinţii pentru copii.”

 1. Alineatul (4) al articolului 96 se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „(4) Metodologia de selectare şi finanţare a programelor de interes naţional se aprobă prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale.”

 1. Alineatul (1) al articolului 98 se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „(1) Asociaţia Nevăzătorilor din România, Asociaţia Invalizilor de Război Nevăzători din România, Asociaţia Naţională a Surzilor din România, Liga Naţională a Organizaţiilor cu Personal Handicapat din Cooperaţia Meşteşugărească şi Consiliul Naţional al Dizabilităţii din România pot primi sume de la bugetul de stat, prin bugetul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi în condiţiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi, potrivit bugetelor de venituri şi cheltuieli aprobate anual.”

 1. Alineatul (2) al articolului 99 se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „(2) Metodologia de selectare şi finanţare a proiectelor se aprobă prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale.”

 1. La articolul 100 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „c) nerespectarea dispoziţiilor art. 78 alin. (2) şi (3), cu amendă de la 20.000 lei la 35.000 lei;”

 1. La articolul 100 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:

    „c^1) nerespectarea dispoziţiilor art. 83 alin. (1) lit. b), cu amendă de la 6.000 la 12.000 lei.”

 1. Alineatul (3) al articolului 100 se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor contravenţionale prevăzute la alin. (1) lit. c) se fac de către organele fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.”

 1. După alineatul (3) al articolului 100 se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:

    „(3^1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor contravenţionale prevăzute la alin. (1) lit. c^1) se fac de către personalul Inspecţiei Muncii.”

    ART. II

    Contestaţiile cu privire la încadrarea în grad şi tip de handicap, rămase nesoluţionate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, se soluţionează de Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, prevăzută de art. 90^1 din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. III

    Începând cu luna ianuarie 2019, Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

 1. Alineatul (2) al articolului 57 va avea următorul cuprins:

    „(2) Plata prestaţiei sociale se face în baza deciziei de plată emisă de directorul executiv al agenţiei judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti, de către personalul cu atribuţii în acest sens, preluat de la direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti.”

 1. Alineatele (10) şi (11) ale articolului 58 vor avea următorul cuprins:

    „(10) Sumele aferente drepturilor prevăzute la alin. (1)-(5) şi cheltuielilor de administrare se asigură prin bugetul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, iar plata acestora se realizează de către Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială prin agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti.

(11) Procedura de preluare de către agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti a personalului cu atribuţii în efectuarea plăţilor de la direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, procedura de acordare a plăţilor, precum şi situaţiile de suspendare, modificare, încetare a dreptului se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale.”

 1. În tot cuprinsul legii, sintagmele „planului de recuperare“ şi „planul de recuperare“ se înlocuiesc cu sintagmele „planului de abilitare-reabilitare“ şi „planul de abilitare-reabilitare“.
 2. În tot cuprinsul legii, sintagmele „Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap“ şi „Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap“ se înlocuiesc cu sintagmele „Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi“ şi „Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi“.

    ART. IV

    În termen de 1 an de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, părinţii sau reprezentantul legal al copilului pot depune cerere pentru reevaluare formulată cu cel puţin 90 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului de încadrare în grad de handicap. Cererea se soluţionează în termen de cel mult 90 de zile de la data înregistrării direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului.

    ART. V

    La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă alineatul (7) al articolului 10 din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 754 din 9 noiembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare.

                    PRIM-MINISTRU

                    MIHAI TUDOSE

                    Contrasemnează:

                    Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

                    Lia-Olguţa Vasilescu

                    Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

                    Sevil Shhaideh

                    Ministrul educaţiei naţionale,

                    Liviu-Marian Pop

                    Ministrul finanţelor publice,

                    Ionuţ Mişa

    Bucureşti, 30 iunie 2017.

    Nr. 51.

Sari la conținut